III. HINDAMISE KORRALDUS

III. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine hindamise korraldusest koolis, õpilase õpitulemuste hindamisest ja õppimise kohta antud hinnangutest.

3.1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamise korraldus (Varbola Lasteaed – Algkooli hindamise põhimõtted ja kord) on avalikustatud kooli veebilehel. Täiendavalt tutvustavad klassijuhatajad hindamise korraldust õppeaasta esimesel lastevanemate koosolekul.

3.2. Õppeveerandi algul teavitab aineõpetaja õpilasi vastavas õppeaines nõutavaist teadmistest ja oskustest, nende hindamise ajast ja vormist. Kõikidel õpilastel ja vanematel on võimalik tutvuda Varbola Lasteaed – Algkooli õppekava üldosa ja ainekavadega kooli veebilehel.

3.3. Klassijuhataja teeb õppeaasta algul õpilastele teatavaks õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted ja kriteeriumid. Täiendav informatsioon käitumise ja hoolsuse hindamise korraldusest on avalikustatud kooli veebilehel.

3.4. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool veerandi jooksul saadud hinnetest ekooli, ja vajadusel hinnetelehe vahendusel, millele õpilane võtab vanema allkirja. I – IV klassi õpilasel on kohustus kaasas kanda ja korrapäraselt täita õpilaspäevikut.

3.5. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kokkuvõtvatest veerandi ja aastahinnetest, käitumise ning hoolsuse hinnetest klassitunnistuse kaudu.

3.6. Õpilasel on õigus saada teda õpetavalt klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

3.7. Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumisega seotud küsimustes, aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise korraga seotud küsimustes saab teavet hindamise korraldusest, mis on avalikustatud kooli veebilehel ja/või vastava aine õpetajalt.

3.8. Kooli kodukorra täitmine väljendub õpilase käitumishindes. Käitumishindega “eeskujulik”, “rahuldav” või “hea” hinnatakse õpilast, kes täidab kooli kodukorra nõudeid. Käitumishindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes korduvalt ei täida kooli kodukorra nõudeid.