VI. LAITMINE

VI. Laitmine

6.1. Ebaõpilaslik käitumine:
6.1.1. Tunnidistsipliini rikkumine – õpetaja suuline märkus;
6.1.2. Tunnidistsipliini või kooli kodukorra korduv rikkumine – õpilase kõrvaldamine tunnist, õpetaja kirjalik märkus või klassijuhataja ja/või aineõpetaja vestlus lapsevanemaga;
6.1.3. Tunnidistsipliini või kooli kodukorra pidev rikkumine – õpilase ja lapsevanema kutsumine juhtkonna nõupidamisele kaasates aineõpetaja(d), klassijuhataja; karistamine direktori käskkirjaga; käitumishinde alandamine; ajutise õppes osalemise keelu kohaldamine; ajutise keelu kohaldamine õppekavavälises tegevuses osalemise kohta; alaealiste komisjoni suunamine.

6.2. Õpetajatel ja teistel kooli töötajatel on õigus nõuda õpilaselt kirjalikku kokkuvõtet juhtunu kohta. Vajadusel kaasatakse arutellu lapsevanem(ad) või hooldaja(d), valla sotsiaaltöötaja ja teiste tugistruktuuride töötajad, kaasa arvatud noorsoopolitsei.
6.3. Puudumised ja hilinemised kooliaasta jooksul:
6.3.1. Kui õpilane hilineb kolm korda, siis loetakse see üheks puudutud tunniks.

6.4. Kui õpilane puudub põhjuseta õppetundidest, siis karistatakse teda alljärgnevalt:
6.4.1. 1 tund – õpetaja suuline märkus;
6.4.2. 2 tundi – lapsevanema informeerimine;
6.4.3. 3-5 tundi – klassijuhataja vestlus lapsevanemaga;
6.4.4. 6-10 tundi – õpilase aruandmine juhtkonnale;
6.4.5. 11-15 tundi – õpilase ja lapsevanema kutsumine juhtkonna nõupidamisele; kaasatakse klassijuhataja;
6.4.6. 16-20 tundi – direktori käskkiri tunnistusele kandmisega
6.4.7. alates 21 tunnist – käitumishinde alandamine mitterahuldavaks
6.5. Vajadusel kaasatakse arutellu valla lastekaitse spetsialist ja teiste tugistruktuuride töötajad.