II. TURVALINE ÕPIKESKKOND

II. Turvalise õpikeskkonna loomine ja koolivägivalla ennetamine. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord.

2.1. Õpetaja peab arvestust tunnis viibivate õpilaste kohta. Kui õpetaja või õpilane lahkub õppepäeva jooksul tundide ajal koolihoonest või vahetundide ajal territooriumilt, siis teavitab ta sellest õpetajat või direktorit.

2.2. Õpilase kiusamisel või muul põhjusel, miks ta ei tunne end koolis turvaliselt, on tal õigus pöörduda abi saamiseks klassijuhataja, aineõpetaja või direktori poole.

2.3. Vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitavad õpilased ja kooli töötajad koheselt õpetajat või direktorit.

2.4. Kui õpilane on toime pannud õigusvastase teo, tarvitab kooli territooriumil alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet, informeerib kool lapsevanemat ja vajadusel politseid.

2.5. Medikamente võib õpilane omada ja kasutada ainult vanema või arsti kirjaliku teatise alusel.