I. KOOLI KODUKORD

1. Üldsätted

1.1. Varbola Lasteaed -Algkoolis (edaspidi koolis) on õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm õppetund. Õppetunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile koolis või õppekäiguna väljaspool kooli.

1.2. Koolimajauks avatakse tööpäevadel kell 7.00. Kooli tunniplaani järgi toimuvad õppetunnid ja söögivahetunnid järgmise graafiku alusel:

1. 9.00 – 9.45
2. 9.55 – 10.40
3. 10.50 – 12.30
4. 12.30 – 12.50 SÖÖGIVAHETUND 20min
5. 12.50 – 13.35
6. 13.35 – 14.10

1.3. Õppetunni kestus on 45 minutit. Tunnid vahelduvad vahetundidega, mille pikkus on 10 minutit  ja söögivahetund 20 minutit.

1.4. Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri. Õppetunnid jäetakse ära, kui õpperuumi õhutemperatuur on vähem kui 19 °C.

1.5. Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on: miinus 20 ºC ja madalam;

Madalast välisõhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

1.6. Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) kui välisõhutemperatuur on kuni miinus 10 °C, võttes arvesse tuulekiirust;
2) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s. Välisõhutemperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

1.7. Koolimaja uks avatakse 7.00 ja suletakse 18.00. Üleriided ja tänavajalatsid tuleb jätta riietehoidu, millede säilimise eest vastutab kool. Muude isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane. Puhtuse hoidmiseks on kooliruumides vaja kanda vahetusjalatseid. Vahetusjalatsitena ei ole soovitatav kanda määriva tallaga kingi ega spordijalatseid.

1.8. Õpilane võtab õppetööks vajalikud õppevahendid kooli kaasa. Kehalise kasvatuse tundides peab igal õpilasel olema eririietus ja -jalanõud.

1.9. Õpilased sisenevad klassiruumi pärast esimest tunnikella märguannet ja asuvad kokkulepitud kohtadele. Õpetaja alustab tundi pärast tunnikella teist märguannet.

1.10. Koolis austavad õpilased, õpetajad ja kooli töötajad õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aine- või klassiõpetaja.

1.11. Kooliruumides lärmamine, jooksmine, kaasõpilaste asjade äravõtmine ja pildumine, kooliõppevahendite, -mööbli ning muu vara tahtlik rikkumine on lubamatu. Tunnivälisel ajal hoiab korda korrapidaja-õpetaja.

1.12. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama koolile kuuluvad õppevahendid

1.13. Kooli soetatud ja õpilase kasutusse antud õppevahendite mitteotstarbekohase kasutamisega tahtlikult tekitatud kahju hüvitab kooli nõudel õpilase vanem või hooldaja.

1.14. Kadunud ja leitud esemeist teatab õpilane klassijuhatajale, aineõpetajale või teistele koolitöötajatele.

1.15. Koolis toitlustatakse õpilasi kooli sööklas.

1.16. Õpilastel on toidu ja/või joogiga õpperuumidesse sisenemine keelatud, va koolis korraldatavatel erisündmustel.

1.17. Võimlas, tööõpetuse-, käsitöö- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid, mis avalikustatakse klasside infostendidel.

1.19. Kooli hoones ja -territooriumil viibimise ajal on õpilaste ja täiskasvanute filmimine, pildistamine, vestluse salvestamine ja levitamine keelatud ilma kooli, alaealise seadusliku esindaja või muu salvestatava isiku nõusolekuta.

1.20. Kooli õppeaasta ava-ja lõpuaktusel ning kooli-ja Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel osalevad hea tava kohaselt kõik koolis viibivad õpilased ja õpetajad. Pidulikul aktusel on kohane kanda pidulikku riietust.