IV. PUUDUMINE

IV. Õppest puudumine ja sellest teavitamine

4.1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

4.2. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Klassijuhataja hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on eelkõige: 1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
3) vanemate või teiste pereliikmete haigestumine, kui nad vajavad õpilase abi;
4) kooli esindamine õpilasüritustel;
5) kooli tähtpäevade ja oluliste ürituste ettevalmistamine.

4.3. Koolikohustusliku õpilase vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli (klassijuhatajat, aineõpetajat või kooli sotsiaalpedagoogi) õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

4.4. Teavitamiseks võib kasutada teatist paberkandjal või muud kirjalikku taasesitamist võimaldavat vormi (e-Kooli, e-posti, sms – sõnum).

4.5. Õpilane, kes on puudunud õppetundidest tervislikel põhjustel, ei osale ka samal päeval toimuvates huviringides.