ÕPILASTE KODUKORD

ÕPILASTE KODUKORD ÕPILASENA:

1. TULEN KOOLI/TUNDI JA LAHKUN KOOLIST ÕIGEAEGSELT
1.1 õppetöö koolis algab kell 09.00 kui ei määratud teisiti;
1.2 kooli tulen hiljemalt 15 min enne tunni/ ringitöö algust;
1.3 koolist lahkun mõistliku aja jooksul peale oma tundide/pikapäevarühma/ringitöö/ürituse lõppu.

2. OLEN KORREKTNE
2.1 I – IV klassi õpilasena täidan ja kannan kaasas õpilaspäevikut;
2.2 võtan osa kõikidest õppetundidest, puudumiste ja äraminekute puhul esitan lapsevanema teatise, v.a. kooli esindamisel;
2.3 viibin koolis vahetusjalatsites;
2.4 riietun puhtalt, kooliruumides ei kanna mütsi ja kapuutsi;
2.5 hoian tervist;
2.6 välisriided ja – jalatsid jätan selleks määratud kohta, kuid raha, dokumente ja võtmeid kannan endaga kaasas.

3. OLEN VIISAKAS
3.1 kõnelen normaalse häälega, kasutan korrektset pöördumist ja sõnavara;
3.2 tervitan kõiki viisakalt, uksest sisenemisel annan teed täiskasvanule, poisina tüdrukule;
3.3 olen sõbralik, ei tee haiget teistele ei sõna ega teoga;
3.4 pean korda ja vaikust ning täidan koolitöötajate korraldusi, olen abivalmis, teen koostööd;
3.5 käitun nii, et see ei sega tunnitööd ega muud tegevust;
3.6 tunnis ei söö, joo ega nätsuta;
3.7 mobiiltelefoni lülitan vaiksele režiimile ja tundide ajal ei kasuta;
3.8 sööklasse sisenen pärast käte pesemist, söömisel pean kinni viisakusreeglitest (söön kinnise suuga, kasutan nuga ja kahvlit jne).

4. MINU TÖÖ ON ÕPPIMINE
4.1 istun klassis kohal, mille õpetajaga kokku lepime;
4.2 võtan kaasa kõik õppevahendid ning iga tunni alguseks panen välja tunniks vajalikud vahendid;
4.3 töötan tunnis võimete kohaselt, vastutan oma õppimise ja õpitulemuste eest;
4.4 koduste ülesannete mittetäitmise ja õppevahendite koju unustamisest teavitan õpetajat tunni alguses ning tegemata tööd teen õpetajaga kokkulepitud ajaks;
4.5 puudutud tundides läbivõetud materjali omandan iseseisvalt ja /või küsin / saan abi õpetajalt.

5. HOIAN KOOLI JA KAASÕPILASTE VARA NING LOODUST
5.1 vastutan oma töökoha, mulle antud õppe- ja töövahendite korrasoleku ja puhtuse eest;
5.2 kasutan koolis olevaid õppe – ja töövahendeid (õpivara) kokkuleppel kooli töötajatega;
5.3 kooli hoones ja -territooriumil viibimise ajal ei filmi, pildista, ei salvesta vestlust ega levita ilma kooli, alaealise seadusliku esindaja või muu salvestatava isiku nõusolekuta.
5.4 esemete kaotamise ja/ või rikkumise ja/või lõhkumise korral teatan sellest koheselt õpetajale;
5.5 hoian puhtust ja korda, korrapidajana pean kinni korrapidamise juhenditest;
5.6 hoian loodust ja suhtun säästvalt ümbritsevasse keskkonda.

6. JÄRGIN LIIKLUS- JA TEISI OHUTUSEESKIRJU
6.1 kannan helkurit;
6.2 vahetundide ajal kooli territooriumilt ei lahku;
6.3 aknaid ei ava/sulge õpetaja loata, radiaatoreid/lüliteid jm elektriseadmeid ei lülita sisse/välja.

7. EI SUITSETA, EI TARBI ALKOHOOLSEID JOOKE EGA NARKOOTIKUME
Need seadused kehtivad siis, kui oleme kõik koos ja ka siis, kui oled päris üksi ja keegi Sind ei näe!