KODUKORD

Kodukorra aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (09.06.2010); koolieelse lasteasutuse seadus (18.02.1999); Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määrusega nr 1 kinnitatud „Põhikooli riiklik õppekava“; Sotsiaalministri 27.03.2001 määrusega nr 36 kinnitatud „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“; Märjamaa Vallavolikogu määrus (21.12.2010) nr 44 „Varbola Lasteaed – Algkooli põhimäärus“